Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle overeenkomsten van of met Lion ID BV is het Nederlandse recht van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen Lion ID BV en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lion ID BV, voor de uitvoering waarvan door Lion ID BV derden dienen te worden betrokken.
1.4 Eventuele andere voorwaarden, zoals van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing.
1.5 Lion ID Naambadges en 123naambadges.nl zijn handelsnamen van Lion ID BV.

Artikel 2: Aanbod van werkzaamheden
2.1 Alle offertes of aanbiedingen van Lion ID BV zijn vrijblijvend. Voor offertes of aanbiedingen geldt een maximum aanvaardingstermijn van 30 dagen, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Na deze periode kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan de offerte of aanbieding.
2.2 Lion ID BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Een overeenkomst tussen Lion ID BV en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Lion ID BV en Opdrachtgever ondertekende offerte door Lion ID BV is ontvangen. Of op het moment dat Lion ID BV op verzoek van Opdrachtgever per e-mail mag beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden en op basis hiervan een orderbevestiging door Lion ID BV is verstuurd.
2.4 Een offerte of aanbieding is gebaseerd op de ten tijde van het opstellen daarvan door Opdrachtgever aan Lion ID BV verstrekte informatie.
2.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet tot stand. Een afwijking op de offerte of aanbieding kan alleen overeengekomen worden indien dit bevestigd is middels een orderbevestiging van Lion ID BV.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lion ID BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De bedragen in offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden
3.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lion ID BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lion ID BV worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Lion ID BV zijn verstrekt, heeft Lion ID BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.2 Na ontvangst van een getekende offerte of verzending van een orderbevestiging kunnen de orderdetails cq. de aangeleverde informatie niet meer worden gewijzigd. Wijzigingen die hierna door Opdrachtgever worden aangedragen kunnen een verhoging van de geoffreerde kosten teweeg brengen. Deze verhoging is voor rekening van de Opdrachtgever.
3.3 Levering zal pas geschieden na ontvangst van een getekende offerte door Opdrachtgever of verzending van een orderbevestiging door Lion ID BV.
3.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lion ID BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
3.5 Voor productie wordt desgewenst een digitale proefdruk gemaakt en ter goedkeuring aan de Opdrachtgever aangeboden. Indien de Opdrachtgever afziet van een digitale proefdruk, dan komt het risico van afwijkingen in het resultaat voor rekening van de Opdrachtgever.
3.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Lion ID BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door Opdrachtgever weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.7 Lion ID BV is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, de opdracht of een deel daarvan door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4: Levertijd
4.1 De opgegeven levertijd gaat in op de datum van ontvangst getekende offerte door Lion ID BV of op de datum van de orderbevestiging.
4.2 Alle levertijden en verdere afspraken rond de levering worden door Lion ID BV naar beste weten opgegeven. Een levertijd door Lion ID BV opgegeven geldt als een streefdatum.
4.3 Overschrijding van de levertijd door Lion ID BV verplicht niet tot enige schadevergoeding.

Artikel 5: Betaling en incasso
5.1 Bij bevestiging van de order middels een getekende offerte of orderbevestiging gaat Opdrachtgever een betalingsverplichting aan. Het is niet mogelijk de order daarna kosteloos te annuleren.
5.2 Indien de levering van geproduceerde producten uit voorraad bij Lion ID BV langer duurt dan 6 maanden mogen eventuele prijsstijgingen van Lion ID BV worden doorberekend aan Opdrachtgever. Lion ID BV stelt Opdrachtgever hierover minimaal 1 maand van te voren op de hoogte.
5.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Lion ID BV is aangegeven.
5.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5 Opdrachtgever heeft niet het recht de door hem te betalen bedragen te verrekenen met bedragen die hij acht te ontvangen van Lion ID BV.
5.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op BW6 Titel 5 afdeling 3 (de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van nakoming buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6: Ontbinding en opzegging
6.1 Lion ID BV is bevoegd de nakoming van de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
6.2 Voorts is Lion ID BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lion ID BV kan worden gevergd.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lion ID BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Lion ID BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lion ID BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lion ID BV op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.5 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.6 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lion ID BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lion ID BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen.
6.7 Lion ID BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. En kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.8 Indien Lion ID BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Lion ID BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Lion ID BV en Opdrachtgever dragen ervoor zorg dat alle ontvangen informatie van de andere partij, met betrekking tot de overeenkomst, waarvan beiden redelijkerwijs kunnen weten dat deze vertrouwelijk is, geheim zal blijven en niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor deze is verkregen.
7.2 Lion ID BV heeft het recht alle informatie met betrekking tot de overeenkomst te delen met een ingeschakelde derde, indien deze betrokken is bij de werkzaamheden van deze overeenkomst. Voor deze derde partij geldt dezelfde geheimhoudingsverplichting.

Artikel 8: Eigendom
8.1 Alle door Lion ID BV geleverde goederen blijven eigendom van Lion ID BV tot de gehele overeengekomen prijs door de Opdrachtgever is voldaan.
8.2 De Opdrachtgever, die met betaling in gebreke is, is gehouden de reeds geleverde goederen op eerste aanmaning zonder enig voorbehoud ter beschikking van Lion ID BV te stellen.

Artikel 9: Garantie en reclamatie
9.1 De garantietermijn geldt voor een periode van 1 jaar na levering van het product, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
9.2 Deze garantie is uitsluitend geldig op fabricagefouten. Normale slijtage en schade door onbedoeld gebruik zijn van garantie uitgesloten.
9.3 Op de garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt indien Opdrachtgever binnen 2 weken na het constateren van de gebreken Lion ID BV hiervan in kennis stelt en Lion ID BV in de gelegenheid stelt de gebreken te verhelpen.
9.4 Lion ID BV doet haar best kenbaar gemaakte gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. Zij is echter nimmer gehouden aan enige schadevergoeding veroorzaakt door het gebrek aan het geleverde goed.
9.5 Voor op maat gemaakte producten geeft dit de Opdrachtgever recht op herstel van het product of op een nieuw, vervangend product, voor zover Lion ID BV een verwijt kan worden gemaakt voor het gebrek, zoals in artikel 9 lid 2 staat omschreven.
9.6 De kosten voor het retour zenden van de producten naar Lion ID BV zijn voor Opdrachtgever. De kosten voor het verzenden van producten naar Opdrachtgever binnen Nederland, die onder de garantie vallen zijn voor Lion ID BV. Voor verzending naar het buitenland worden verzendkosten in rekening gebracht.
9.7 Na de garantietermijn vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en rechten van Opdrachtgever.
9.8 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overeengekomen zaken.
9.9 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
9.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.


Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Lion ID BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lion ID BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.2 Indien Lion ID BV aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Lion ID BV beperkt tot het maximaal uit te keren bedrag door de aansprakelijkheidsverzekering.
10.3 Lion ID BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming op de overeenkomst door Lion ID BV te laten herstellen, voor zoveel deze aan Lion ID BV toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.4 Lion ID BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Lion ID BV is niet aansprakelijk voor vorderingen wegens schade die is veroorzaakt bij Opdrachtgever door derden die door Lion ID BV zijn betrokken.
10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Lion ID BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lion ID BV toerekenbaar is.

Artikel 11: Recht en geschillen
11.1 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Lion ID BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lion ID BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden die ter beschikking is gesteld c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Lion ID BV.

Breda, 24 september 2019

Lion ID BV
Nikkelstraat 47
4823 AE Breda